CEAC

CALITATEA EDUCAȚIEI reprezintă o prioritate permanentă pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”, întrucât calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din surse publice a educației.

Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea internă a calității educației oferite de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi, cu scopul de:

a) a cuantifica capacitatea organizației furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor și standardele de calitate, prin activități de evaluare și acreditare;

b) a îmbunătăți permanent calitatea serviciilor educaționale;

c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în învățământul preuniversitar;

d) a asigura protecția beneficiarilor direcți și indirecți de programe de studiu la nivelul învățământului preuniversitar prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile despre calitatea educației în unitatea școlară.

Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează și propune soluții și decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi. Ea constituie o structură funcțională suport la nivel de unitate școlară, asamblând resursele umane necesare proiectării, implementării și susținerii Sistemului de Management al Calității.

În anul școlar 2022-2023, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității are următoarea componență:

  1. Prof. Corina Daniela Rotariu - Responsabil comisie
  2. Prof. Gianina Butescu - membru
  3. Prof. Cristina Ionela Ignat - membru
  4. Dl. Neculai Jianu - reprezentantul Comitetului de părinți
  5. Dl. Ioan Sorin Dănilă - reprezentantul Consiliului Local
  6. Prof. Daniela Aconstantinesei - reprezentant al sindicatului LSI
  7. Ștefan Teodor Apetrei - reprezentant al Consiliului reprezentativ al elevilor.
Obiectivele Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

a) elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calității în sensul definirii structurii lui organizatorice și funcționale, precum și a modului de integrare a acestuia în managementul strategic;

b) implementarea unui sistem de evaluare internă a calității proceselor didactice și de evaluare externă, în vederea certificării conformității acestor procese cu standardele naționale, europene și cu cele internaționale aplicabile;

c) stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea și consolidarea culturii calității;

d) definirea cerințelor calitative care vor fi stipulate în planul de calitate;

e) diseminarea informațiilor cu privire la cultura calității;

f) inițierea analizelor și evaluărilor pe baza criteriilor și indicatorilor de calitate recomandați;

g) asigurarea monitorizării feed-backului din partea elevilor;

h) asigurarea monitorizării feed-backului din partea angajaților;

i) analiza rezistențelor obiective și subiective care pot fi generate de implementarea Sistemului de Management al Calității și propunerea de soluții privind depășirea acestora;

j) evaluarea procesului de implementare a managementului calității și propunerea de soluții corective, dacă acestea sunt necesare;

k) elaborarea strategiilor de audit intern și extern(din comunitate);

l) asigurarea transparenței necesare în ceea ce privește modul de utilizare de către școală a resurselor financiare alocate de la buget și a celor proprii, pentru realizarea obiectivelor sale privind serviciile educaționale și cele de cercetare;

m) centrarea pe rezultatele învățării, rezultate exprimate în termeni de cunoștințe, competențe profesionale, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea unui nivel de învățământ, respectiv a unui program de studiu.