Filologie Bilingv 2024

ADMITEREA la profilul Filologie-Bilingv, Română-Engleză

26 de locuri disponibile (fete și băieți).

Această clasă este aprobată de Consiliul A.R.A.C.I.P. (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) prin Hotărârea nr.16/08.12.2008 şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării prin Ordinul Ministrului nr. 5383 din 30.09.2009, iar din luna noiembrie 2015 este acreditată definitiv, în urma inspecției ARACIP desfășurată în școala noastră.

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (se completează la Seminar);
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se va depune după susținerea examenului Evaluarea Național);
 4. anexa la fișa de admitere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 5. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (se va depune după absolvirea clasei a VIII-a)
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani.

Examenul de verificare a cunoștinţelor de limba modernă constă în două probe:

-PROBA SCRISĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

-PROBA ORALĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.

Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competenţelor de înţelegere de texte şi a funcţiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciţii de realizare a unor corespondenţe, text lacunar.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competenţelor de discurs oral şi de participare la conversaţie de nivel A2.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2024-2025

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

Prima sesiune de admitere – mai 2024

 • 13 - 15 mai 2024 – Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 16-17 mai 2024 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 21-24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 03-04 iunie 2024 – Ridicarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 14 iunie 2024 – Depunerea/ transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la unităţile de învăţământ de provenienţă

A doua sesiune de admitere – august 2024

 • 5 august 2024 – Înscrierea pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 6-7 august 2024 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961