Prezentarea Seminarului la Lozna, Dersca și Șendriceni

Pregătirile pentru a doua sesiune de admitere a Seminarului Teologic Dorohoi sunt în toi. Prima prezentare a liceului din acest an școlar a fost la școlile gimnaziale din Lozna, Dersca și Șendriceni în data de 3 iunie 2016. Echipa de prezentare a fost compusă din doamna profesor Gianina Butescu, părintele Valerică Butescu și elevii Cristian Tofan (pastorală) , Teodor Butescu (bilingv), Miruna Precob (bilingv). Elevii de clasa a VIII-a au ascultat cu atenție informațiile despre liceu și au adresat la final întrebări. Elevii de clasa a VIII-a sunt așteptați în data de 20-21 iunie 2016 pentru a vizita liceul, iar a doua sesiunea de admitere are loc în data de 21 IULIE 2016. Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi, anunţă organizarea sesiunii a doua de admitere în vederea ocupării locurilor pentru clasele a IX-a, an şcolar 2016-2017, după cum urmează: 

Teologie Pastorală 2016

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat: 2016-2017

 • 21 IULIE 2016 - Desfăşurarea probelor de aptitudini pentru a doua sesiune de admitere

Pentru anul școlar 2016-2017 la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „SF. IOAN IACOB” Dorohoi sunt disponibile 28 locuri (băieţi).

 

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez- original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: conform cu originalul;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere - original şi copie xerox;
 4. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generală pe V-VIII trebuie să fie minim 7,00) şi media la purtare (minim 9);
 5. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență.
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie - „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 7. fişa medicală ( tip AB) - eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici specialişti;
 8. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14.

Programa:

 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
 2. Crearea lumii;
 3. Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului;
 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos;
 6. Legea cea nouă: Fericirile;
 7. Crezul - sinteza învăţăturii de credinţă;
 8. Pilda Semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
 9. Biserica - locaş de închinare;
 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi- Religie creştin-ortodoxă - clasele a VII-a şi a VIII-a, Editura „Sf. Mina”.

Probele orale:

 1. verificarea dictiei prin rostirea uneia dintre rugaciunile: Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna, Crezul, Psalmul 50 sau Rugaciunileincepatoare-Imparate Ceresc,Prea Sfanta Treime, Tatal Nostru;
 2. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cantarilebisericesti- Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Invierii-Hristos a Inviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvantat; Colinde cu text religios;
 3. intonarea unui cantec patriotic - Desteapta-te romane, Limba noastra,- Al. Cristea, Tara mea-D.G. Chiriac, Imnul eroilor, Pui de lei-s.a.;
 4. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian sau tonul profesorului, intonarea gamei Do major si a unor sunete din gama;
 5. verificarea simtului ritmic prin repetarea unor formule ritmice.

Notă:  Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Important:

 • Absolvenţii de Seminar, pot opta pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările : Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universtar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare, pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.
 • Avem studenţi şi absolvenţi la: Teologie Pastorală, Teologie - Limbi Moderne, Asistenţă Socială, Teologie-Patrimoniu, Drept, Institutul Naţional de Magistratură, Filosofie, Psihologie, I.S.E., Medicină, Conservator, Istorie, Arhitectură, Academia Militară, Educaţie Fizică şi Sport, Chimie Alimentară etc.

 

Filologie Bilingv 2016

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat: 2016-2017

 • 21 IULIE 2016 - Desfăşurarea probelor de aptitudini pentru a doua sesiune de admitere

Pentru anul școlar 2016-2017 la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „SF. IOAN IACOB” Dorohoi, pentru clasa de Filologie bilingv/română-engleză sunt disponibile 28 locuri (băieţi și fete).

Această clasă este aprobată de Consiliul A.R.A.C.I.P. ( Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) prin Hotărârea nr.16/08.12.2008 şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării prin Ordinul Ministrului nr. 5383 din 30.09.2009.

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 4. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență;
 5. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani.

Important:

La nivel de Seminar Dorohoi - candidatii pentru clasa de filologie, nu trebuie sa completeze fisa medicala tip AB la Policlinica Dorohoi, ci e necesara si suficienta doar adeverinta medicala de la medicul scolar. Sunt insa necesare celelalte acte prevazute in metodologie.

Subiectele pentru proba de verificare a cunostinţelor de limba moderna se alcatuiesc în conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a, pentru limba moderna întâi de studiu (L1).

Examenul de verificare a cunostinţelor de limba modernă consta în două probe:

Proba scrisă, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

Proba orală, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.

Art. 5. Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostinţelor de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba moderna întâi de studiu.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisa se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfasurat proba, în perioada prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învaţamântul liceal de stat.

 Proba orală va consta în:

 1. descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct.3);
 2. raspuns la patru întrebari (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: doua întrebari de înţelegere globala, doua întrebari de înţelegere în detaliu a textului.

Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii:

 • Vocabular si elemente de construcţie a comunicarii;
 • Înţelegerea contextului si fluenţa exprimarii;
 • Pronunţia si intonaţia;
 • Nu se admit contestaţii la proba orala.

Art 7. Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă si orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.

Se consideră admis la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6.

Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunostinţelor de limbă modernă se afisează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul scolii în care s-a desfăsurat proba.

Candidaţii care au susţinut si au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunostinţelor de limbă.

Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunostințelor de limbă modernă, menţionată la lit. a), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunostinţelor de limbă.

Proba menţionată la lit. b) se va desfăsura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de învăţământ si care va fi afisată la avizierul scolii, odată cu listele candidaţilor admisi în clasa a IX-a.

Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării si testării candidaţilor care doresc să fie înscrisi la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unităţii scolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.

Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelasi tip de probă, cu aceeasi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa scolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu si vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).

Se consideră admis la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6.

Elevii vor primi note la proba menţionată la lit. b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. In cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitere egale, ei vor fi admisi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă.

Relaţii la Secretariatul instituţiei din strada Poştei 14 Dorohoi, tel. 0231/611961, 0744/624918.