Teologie Ortodoxă 2024

ADMITEREA la profilul Teologie Ortodoxă, an școlar   2024-2025

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Ortodoxă va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez – copie;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere și carte de identitate (dacă este cazul) – copie;
 4. adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;
 5. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (se va depune după absolvirea clasei a VIII-a);
 6. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se va depune după susținerea examenului Evaluarea Național);
 7. anexa la fișa de admitere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 8. fişa medicală / adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 9. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 10. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14. Tematica pentru examenul scris este următoarea:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omului - clasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază și lumină a credinței creștine - clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea Tatăl nostru- clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor - clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului - clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii - clasa a VIII-a.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Manuale de Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

În cadrul examenului de admitere, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

1. verificarea dicţiei prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă, Crezul, Psalmul 50 sau Rugăciunile începătoare.

2. motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;

3. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cântările bisericeşti - Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii-Hristos a Înviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu text religios;

*** NOTĂ:  Pentru examenul la proba orală nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației.

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2024-2025

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

                                  Prima sesiune de admitere – mai 2024

 • 13-15 mai 2024 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;
 • 16-17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 21-24 mai 2024 – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
 • 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
 • 31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.                       

                           A doua sesiune de admitere – august 2024

 • 5 august 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 6-7 august 2024 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961